Tohi fakahinohino lāunga 'a e Pangikē ANZ

'Oku 'oatu 'i he tohi ni ha fakamatala ki he founga ke fakahoko 'aki ha'o lāunga pea mo 'emau ngāue 'e fai ke fakatonutonu 'aki ho'o lāungá 'o fakatatau ki ho'o fiema'u. 'Oku toe 'oatu foki heni mo e founga ke ke fetu'utaki ai ki he Banking Ombudsman Scheme. 

Ko e fakahoko ha lāunga

Ko homau lelei tahá 'oku fai ke fakahoko 'aki 'emau ngāue mo e faifatongia ki he kau kasitomā 'i New Zealand ni, pea kapau 'e hoko ha fehālaaki, mou kātaki 'o fakahā mai kemau 'ilo ki ai. 

'Oku fai homau lelei tahá ke tau fengāue'aki mo kimoutolu ke 'ilo 'a e makatu'unga ne hoko ai ha faingata'a'ia pea mo feinga ke fakalelei'i ha'o lāunga 'i he vave tahá. 

'Oku mau fakapapau temau fakaongo kiate koe pea mo fai homau lelei tahá ke fakalelei'i 'a ho'o faingata'a'ia 'i ha founga 'oku tuha mo taau foki. 


‘Ohifo mei he uepisaití ha tatau ‘o e fakahinohinó ni

Ko 'emau tukupā eni kia koe

 • Temau ngāue ki ho'o lāungá 'i ha founga 'oku taau, ta'etotongi 'o 'ikai ke filifilimānako 
 • Temau fakahoko 'a e ngāué 'aki ha laumālie 'oku ma'a mo molumalu pea fai mo e fetu'utaki 'i ha 'lea Ingilisi' 'oku mahino ngofua. 
 • Temau 'oatu 'a e fakamatala fekau'aki mo 'emau founga ngāue 'oku fai ki ho'o lāunga, pea pehē foki ki he taimi mo e tu'unga 'oku 'i ai. 
 • Temau fakaongo lelei kiate koe, mo toutou vakai'i 'a e ngaahi fakamatala te ke 'omai, pea mo tau fengāue'aki fakataha foki ke sio ki ha 'ū founga kehekehe 'e lava ke fakalelei'i mo fakatonutonu 'aki 'a e makatu'unga 'o ho'o  lāungá. 
 • Temau feinga ke fakalelei'i mo fakatonutonu 'a ho'o lāungá 'i he taimi pe te ke fakahoko mai ai. Kapau 'e 'ikai lava kemau fakalelei'i mo fakatonutonu 'a ho'o lāungá he taimi pe 'e fakahoko mai aí, temau fakamahino atu 'a hono 'uhingá. 
 • Temau feinga ke lava 'o fakalelei'i mo fakatonutonu ho'o lāungá 'o 'ikai toe laka atu he 'aho ngāue 'e 5. Kapau temau fiema'u ha taimi lahi ange, temau fakahā atu pe ke ke 'ilo ki ai. 
 • Kapau 'e 'ikai te ke fiemālie ki he 'emau fakalelei mo fakatonutonu ho'o lāungá, temau fakamahino atu pe 'a hono 'uhingá pea mo e 'ū fakamatala ne mau ngāue'aki ke tefito ai 'emau tu'utu'uni, pea mo e founga ke ke fetu'utaki ai ki he Banking Ombudsman Scheme. 
 • Temau 'oatu kotoa 'a e ngaahi fakamatala 'oku tu'utu'uni 'e he lao ke mau fakahoko atu ke ke 'ilo ki ai.

Kapau te ke fiema'u ha tokoni ki hono fakahoko ho'o lāungá

'E lava pe ke ke fili ha taha kehe ke ne fakahoko mai ho'o lāunga, hangē ko hao maheni pe fāmili, fakafofonga lao pe ha taha fale'i ki he ngaahi me'a fakapa'anga. Temau talanoa ki he tokotaha ko iá kapau te ke fakangofua ke mau fetu'utaki mo ia. 

Temau tali lelei ke fengāue'aki mo ha taha fakatonulea ke tokoni ki hono fakahoko mai mo hono tokanga'i ho'o lāunga, hangē ko e founga iSign pe NZ Relay (ka fiema'u). 

Kātaki 'o fetu'utaki mai kapau te ke fiema'u 'a e tohi ni 'i ha lea pe fokotu'utu'u paaki (format) kehe.

Ko hono fakahoko ha lāunga

Fakahoko mai ho'o lāunga

Ko e ngaahi fakamatala eni 'e fiema'u ke ke 'omai

 1. Ho hingoa
 2. Ko e founga mo e feitu'u 'oku ke loto ke fai'aki e fetu'utaki mo koe
 3. Ko e 'uhinga 'oku ke lāunga aí 'o kau ai 'a e:
  - Ngāue pe fakahoko fatongia 'oku ke lāunga'i, mo e me'a ne fehālaaki.
  - Ko e fakalelei mo e fakatonutonu 'oku ke loto ke fakahoko.
  - Pe oku ke 'ilo 'oku hoko ha faingata'a'ia fakapa'anga kiate koe mo fiema'u ha tokoni.  

'E 'ikai 'aupito temau 'eke ho'o fika pangikē fakafufū (PINs), leafufū (passwords), fikafufū fakapulipuli (security codes) pe ha fa'ahinga me'a 'e malava ke uesia ai e tu'unga malu ho'o ngaahi fiema'u fakapangikē. 

'Oku mahu'inga ho'o totonu taautaha ke malu 'o 'oua na'a mama atu ki tu'a

Koe'uhi ko e mātu'aki mahu'inga ke 'oua na'a mama atu ki tu'a pe 'ilo 'e ha taha kehe ha me'a fekau'aki mo koe, te mau feima'u ke: 

 • 'Eke ha ngaahi fehu'i fakafufū ke fakapapau'i ko koe tonu 'oku tau fengāue'aki.
 • Fetu'utaki hangatonu atu kia koe kapau na'a ke 'ohake mo fakamafola ha'o lāungá 'i he mitia sōsiale.
 • Fakapapau'i 'oku ke 'osi ma'u ha ngofua mei he 'emau kasitomā, kapau 'oku ke talamai 'oku ke fakafofonga'i 'a e tokotaha lāunga. 

Temau ngāue'aki ha fa'ahinga fakamatala te ke 'omai 'o fakatatau mo 'emau tu'utu'uni ke tauhi malu ha fakamatala 'oku mau ma'u (Privacy Statement), pea 'oku ma'u atu ia 'i he anz.co.nz/privacy.'E lava pē ke ke lāunga 'o 'ikai ke fakahā mai ke mau 'ilo pe ko hai koe, ka 'e fakangatangata ai homau mafaí ki hono fakatotolo'i mo fai ha ngāue ki ai. 

Temau feinga ke fakalelei'i mo fakatonutonu leva ho'o lāungá 'i he vave tahá

Kapau 'e lava, temau feinga ke fakalelei'i ho'o lāungá 'i hono fakahokó mai pe. 

Kapau temau fiema'u ha taimi fe'unga ke fakatotolo'i mo kumi ai ha founga te ke tali ke fai 'aki, temau fakahā atu mo fakahoko atu ke ke 'ilo 'a e tūkunga 'oku 'i ai e ngāue. 

Kapau 'oku fihi 'a ho'o lāungá pe 'ikai ke mahinongofua, 'o fiema'u ke mau fakahoko atu 'a hono tali 'i ha tohi, te mau fai ia. 

Neongo pe 'oku fihi mo faingata'a fēfē ho'o lāungá, temau feinga ke lava e ngāue ki ai kimu'a pea 'osi ha 'aho 'e 90 (pe 'aho ngāue 'e 20 kapau 'oku ke faingata'a'ia fakapa'anga). Kātaki ka tau fetokoni'aki ke lava 'o fai 'a e ngāue ni 'i he taimi kuo tuku atu 'i 'olungá, fakahoko ai e ngāue, pea ka 'i ai ha ngaahi fehu'i temau 'eke atu, kātaki 'o 'omai ha tali ki ai. 

Kapau 'e 'ikai te ke tali mai e ngaahi fehu'i, pe 'ikai ke ke toe fetu'utaki mai 'i ha 'osi ha uike 'e 2, 'e lava ke mau kaniseli ho'o lāungá. Temau fakahā atu pe ke ke 'ilo kapau 'e a'u ki he tu'unga ko eni.

Ko e founga ke lava ai ke toe vakai'i 'aki ho'o lāunga


Ko e Banking Ombudsman Scheme

'Oku mēmipa 'a e pangikē ANZ New Zealand 'i he Banking Ombudsman Scheme (BOS). 

'Oku fakahoko 'e he BOS ha ngāue ta'etotongi mo tau'atāina ke tokonia koe ki hono fakalelei mo fakatonutonu ha ngaahi faingata'a'ia fekau'aki mo e faifatongia 'a e pangikeé. 'E lava ke ke fetu'utaki hangatonu ki he BOS ke nau tokoni atu neongo 'oku mau lolotonga ngāue ki ho'o lāunga. 

Ko e angamahení, 'e fiema'u 'e he Pangikē ANZ ha taimi fe'unga ke fakapapau'i 'aki ho'o lāungá kimu'a pea toki vakai ki ai 'a e BOS. 

Temau 'oatu 'a e ngaahi founga ke ke fetu'utaki ai ki he Banking Ombudsman Scheme 'i he: 

 • Taimi te mau ma'u ai ho'o lāungá pea 'ikai lava 'o fakalelei'i mo fakatonutonu 'i he 'aho pe ko iá.
 • 'Ikai ke ke fiemālie ki he 'emau tu'utu'uni aofangatuku ki ho'o lāunga. 
 • 'Ikai lava ke mau fakalelei'i ho'o lāungá kimu'a pea 'osi ha 'aho 'e 90.

Fetu'utaki ki he Banking Ombudsman Scheme

Ngaahi tohi fakahinohino kehe